close
notatki

Aby pozyskać informacje o grupie docelowej i jej preferencjach możemy skorzystać z szeregu możliwości jakie dają nam różne rodzaje badań. Przede wszystkim możemy użyć źródeł wtórnych, czyli takich które już istnieją (statystyki, czasopisma, publikacje ośrodków badawczych, wewnętrzne informacje przedsiębiorstwa) oraz źródeł pierwotnych, czyli sami musimy zaprojektować i przeprowadzić badanie. Najbardziej znanym sposobem na poznanie opinii jest badanie ilościowe, czyli ankieta. Dzięki niej możemy zdobyć bardzo konkretne i mierzalne informacje.

Innymi sposobami na zdobycie wiedzy na temat zachowań i preferencji konsumentów są badania jakościowe. Te z kolei, dostarczają dogłębnej wiedzy na temat pewnych zjawisk i procesów, co wynika z dokładniejszej analizy mniejszej liczby jednostek. Oczywiście ma to wpływ na dużą czasochłonność takich badań i utrudnione wnioskowanie. Do badań jakościowych możemy zaliczyć:

  • FGI- focus group interview: zogniskowany wywiad grupowy, gdzie wybrana grupa ludzi (ok. 6-10) dyskutuje na temat zadany i kierowany przez moderatora według określonego scenariusza. Daje to możliwość poznania poglądów i argumentów naszej grupy docelowej.
  • IDI- In depth interview: wywiad pogłębiony, polega na badaniu jednej wybranej osoby na spotkaniu jeden-na-jeden. Np. badanie opinii Prezesów firm (45 min – 1,5 godziny)
  • Metodę delficką – pytania do ekspertów z danej branży mających wypowiedzieć się na dany temat, przeważnie dotyczy projekcji przyszłych zdarzeń.
  • Metody obserwacji – gdzie badający ma możliwość bezpośredniej obserwacji i uczestnictwa w zachowaniach określonej grupy społecznej. Może się to odbyć jawnie lub niejawnie
  • Eksperymenty np. wdrożenie zmian i wpływ na zachowania konsumentów, przedstawienie różniących się ofert podobnym klientom = informacja zwrotna o efektywności danej oferty.
  • SERVQUAL – to badanie oczekiwań klientów w stosunku do zrealizowanej usługi. Respondent określa adekwatność stwierdzeń dotyczących usługi w stosunku do własnych odczuć
  • techniki projekcyjne (1./ Techniki werbalne- polegają na kojarzeniu słów, kończeniu zdań lub odpowiedzi na specjalne pytania. Badany wyraża w ten sposób swoje uczucia lub reakcje. Odpowiedzi udzielane przez badanego powinny być udzielane natychmiastowo, na zasadzie bodziec-reakcja, ponieważ tylko takie badania będą obiektywne i pozwolą na ukazanie prawdziwych emocji i procesów zachodzących wewnątrz umysłu człowieka.2./ Techniki obrazkowe- polegają na opisywaniu treści przedstawianych obrazków, konsekwencji przedstawianych scen lub przyczyn, które do przedstawionej sytuacji doprowadziły)
  • metody komparatywne polegają na porównaniach – poszukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy istniejącymi przedmiotami.

A zatem mamy cały wachlarz możliwości poznania rozwiązania na zadany problem badawczy. Oczywiście jedne z badań są bardziej, inne mniej kosztowne. Niewątpliwie jednak wymagają dogłębnych analiz – odnajdywania analogii i wyszukiwania różnic, a także na podstawie tego, konstruowania określonych wniosków.

Warto wspomnieć, że problemem jest uzyskiwanie informacji prawdziwych. Wynika to z faktu, ze człowiek nie zawsze mówi to co myśli, co przyczynia się do powstawania przekłamań. Oprócz tego, nie zawsze zdaje sobie sprawę z bodźców, które maja wpływ na jego proces decyzyjny przez co wysnute na podstawie badania wnioski nie zawsze są 100 % słuszne. W związku z poznaniem wad tradycyjnych metod badawczych oraz postępem w nauce, wyłoniły się badania neuromarketingowe. Ich podstawą jest założenie że 5% procesów myślowych to myślenie świadome, pozostałe 95% to podświadomość, co zostało dokładniej opisane w książce G. Zaltmana Jak myślą klienci.

Tags : badania ilościowebadania jakościowebadania marketingoweeksperymentyFGIIDImetoda delfickametody komparatywnemetody obserwacjirodzaje badań marketingowychSERVQUALtechniki projekcyjne
Katarzyna Wolska

The author Katarzyna Wolska

miłośniczka marketingu, dobrych pomysłów i twórczej kreacji.